Yhdistys

Toimintaperiaatteet

 • lasten ja nuorten tarpeista lähteminen
 • suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja tehokkuus
 • avoin keskustelu ja yhteistyö
 • toiminnan sisällön ja muotojen jatkuva kehittäminen
 • henkilöstön ja vapaaehtoisen tukeminen ja kehittäminen
 • sitoutumattomuus ja tasapuolisuus
 • lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja syrjätymisen ennaltaehkäiseminen

Toiminta-ajatus

4H on kansalaisjärjestö, jonka ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kavamista vastuuseen edistämällä

 • nuorten omatoimisuutta ja arjen taitoja
 • yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia
 • yhteistyötaitoja
 • kansainvalisyyttä
 • luonnon ja ympäristön kunnioitusta

Arvot

 • rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • yritteliäisyys ja ahkeruus
 • yhteistyö
 • välittäminen ja suvaitsevaisuus

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE suomussalmi.4h.fi sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm:             24.5.2018
Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi:             Suomussalmen 4H -yhdistys ry

Osoite:         Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:             Toiminnanjohtaja, Suomussalmen 4H -yhdistys ry

Osoite:         Kauppakatu 20, 89600 Suomussalmi

Sähköposti: suomussalmi(a)4h.fi                                          

Puhelin:      040 738 7881 

Rekisterin nimi : Nettisivujen www.suomussalmi.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille, retkille ja kursseille

2) Työhakemukset

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus
1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.
        Esimerkiksi työpalvelun työtilausten vastaanotto ja työnvälitys.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät
Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)
 

2) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet

3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus)

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
 2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse.
 3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.

Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot suomussalmi.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Suomussalmen 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.